Nabídka různých forem speciálně pedagogické diagnostiky

Máme pro vás skvělou zprávu. Od března se k nám po mateřské dovolené vrací na jeden den pobytu Jana Hotařová. Přímo na pobytu budete mít možnost se k ní zapsat na individuální konzultace. Pro ty z vás, kteří se s ní nesetkali, níže uvádíme, co vše vám může nabídnout (přímo z jejího "pera" ? )....
Nabídnout mohu různé formy speciálně pedagogické diagnostiky, terapie a prevence, též poradenství v pedagogické či sociální oblasti, a pokud to bude v mých silách, tak i třeba v něčem dalším. Jsem vystudovaný logoped, ale nikoliv atestovaný klinický logoped. Mé působení v tomto směru je tedy především speciálně pedagogického charakteru, kdy se snažím především prožitkovou, hravou formou rozvíjet různými metodami a vhodnými pomůckami, hračkami nejen komunikační schopnosti, ale i motorické, mentální, emociální, apod., protože všechno spolu úzce souvisí a vzájemně se podporuje. Pro rozvoj komunikačních schopností tedy zařazuji různá oromotorická cvičení, orofaciální stimulaci, dechová a fonační cvičení, kontaktní dýchání, rytmizaci, písničky, říkanky, často s využitím různých gest, znaků do řeči, piktogramů, jednoduchých obrázků, apod. U starších dětí zařazuji i přípravná cvičení na čtení, psaní, počítání s využitím např. i alternativního globálního či sociálního čtení. U starších dětí, kde je to možné, využívám ráda i různá uvolňovací grafomotorická cvičení, např. s využitím sypkého materiálu v propojení s říkankou či písničkou. Pro podporu prostorové orientace a vnímání vlastního těla ráda používám např. terapeutické panenky, různé vestibulární cviky, vhodné polohování, apod. Pro oblast myšlení, vnímání a pozornosti pracuji především s různými obrázky, plyšovými zvířátky, skládačkami, hmatovými pomůckami, smirkovým materiálem, zvukovými pomůckami, atd. Dané aktivity často propojuji s prvky bazální terapie.